Philatelia.Net
RussianEnglish
Dmitry Karasyuk's author's project

Philatelia.Net / The literature / Stamps /

All stamps

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

USSR, 1952, Gogol and ukranian peasants

USSR, 1952, Kayum Nasyri

USSR, 1952, Nikolay Gogol and Taras Bulba

USSR, 1952, Nikolay Ogarev

USSR, 1952, Pavel Fedotov

USSR, 1952, Salavat Yulaev

USSR, 1952, Vasily Zhukovsky

USSR, 1952, Victor Hugo

USSR, 1953, Lev Tolstoy

USSR, 1953, Lomonosov's museum in Leningrad

USSR, 1953, Lomonosov's museum in Leningrad

USSR, 1953, Nikolay Chernishevsky

USSR, 1953, Vladimir Korolenko

USSR, 1953, Vladimir Mayakovsky

USSR, 1954, Aleksander Griboedov

USSR, 1954, Aleksander Griboedov

USSR, 1954, Anton Chekhov

USSR, 1954, Monument To the flooded ships, words of Tolstoy

USSR, 1954, Nikolay Ostrovsky

USSR, 1954, Pushkn, Zhukovsky and Glinka

USSR, 1954, Salomea Neris

USSR, 1954, Shevchenko monument in Kanev

USSR, 1954, Shevchenko monument in Kharkov

USSR, 1955, Friedrich von Schiller

USSR, 1955, Pushkin and Mickiewicz

USSR, 1955, Vladimir Mayakovsky

USSR, 1955, Vsevolod Garshin

USSR, 1955/1956, Mikhail Lomonosov, University

USSR, 1956, Actor Fyodor Volkov as Sinav

USSR, 1956, Aleksander Blok

USSR, 1956, Fyodor Dostoevsky

USSR, 1956, George Bernard Shaw

USSR, 1956, Heinrich Heine

USSR, 1956, Henrik Ibsen

USSR, 1956, Ivan Franko

USSR, 1956, Ivan Franko

USSR, 1956, Ivan Franko

USSR, 1956, Khachatur Abovyan

USSR, 1956, Lesya Ukrainka

USSR, 1956, Nikolay Leskov

USSR, 1956, Nikolay Leskov

USSR, 1956, Robert Burns

USSR, 1956, Vladimir Arsenyev, Dersu Uzala

USSR, 1956, Zaporozhian Cossacks

USSR, 1956, Zhemaite

USSR, 1956/1957, Aleksander Pushkin, Bronze Horseman

USSR, 1956/1957, Lev Tolstoy, War and Peace

USSR, 1956/1957, Maxim Gorky, The Mother

USSR, 1956/1957, Mikhail Lermontov, Daryal Pass

USSR, 1956/1957, Mikhail Lomonosov

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

2003-2019 Dmitry Karasyuk. Idea, preparation, drawing up
  "Web" @Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru:     24 ,   24