Philatelia.Net
RussianEnglish
Dmitry Karasyuk's author's project

Philatelia.Net / The literature / Stamps /

All stamps

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Liberia, 2001, Nabucco on horse

Liberia, 2001, Rob Roy

Liberia, 2001, The Moors Pavane

Liberia, 2001, Nabucco

Liberia, 2005, Busts of Schiller

Liberia, 2005, Schiller's statue, Chicago

Liberia, 2006, The Magic Flute

Liechtenstein, 1937, Ulrich von Liechtenstein

Liechtenstein, 1961, Ulrich von Liechtenstein

Liechtenstein, 1961, Walther von der Vogelweide

Liechtenstein, 1962, Conradin

Liechtenstein, 1962, Heinrich von Veldeke

Liechtenstein, 1962, Tannhauser

Liechtenstein, 1963, Hartmann von Aue

Liechtenstein, 1970, Friedrich von Hausen

Liechtenstein, 1970, Wolfram von Eschenbach

Liechtenstein, 1981, Alexander Dumas the younger

Liechtenstein, 1981, Hermann Hesse

Liechtenstein, 1981, Portrait of Goethe

Liechtenstein, 1983, Notker the Stammerer

Liechtenstein, 1984, Carl Zuckmayer

Liechtenstein, 1993, Poem of Rilke

Liechtenstein, 1993, Poem of Rudolf Alexander Schröder

Liechtenstein, 1999, Faust and the Devil sealing wager

Liechtenstein, 1999, Scene from Faust, act I

Liechtenstein, 2006, Midsummer Night's Dream (Mendelson)

Liechtenstein, 2006, Papageno

Liechtenstein, 2012, Don Quixotte

Liechtenstein, 2012, Hamlet

Liechtenstein, 2012, Quasimodo

Liechtenstein, 2012, Robinson Crusoe

Liechtenstein, 2012, Till Eulenspiegel

Lithuania, 1933, Juozas Tumas

Lithuania, 1933, Juozas Tumas

Lithuania, 1933, Maironis

Lithuania, 1933, Maironis

Lithuania, 1933, Vincas Kudirka

Lithuania, 1933, Vincas Kudirka

Lithuania, 1933, Zěmaite

Lithuania, 1933, Zěmaite

Lithuania, 1993, Vincas M. Putinas

Lithuania, 1993, Vydunas

Lithuania, 1994, Kristijonas Donelaitis

Lithuania, 1994, Maironis

Lithuania, 1994, Vincas Kudirka

Lithuania, 1995, Motiejus Valančius

Lithuania, 1995, Zěmaite

Lithuania, 1996, Balys Sruoga

Lithuania, 1997, Ieva Simonaityté

Lithuania, 1997, Title page of Catechism of Mazvydas

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

2003-2019 Dmitry Karasyuk. Idea, preparation, drawing up
  "Web" @Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru:     24 ,   24